NC横型タッピングボール盤 湖東製作所 KI-1200

NC横型タッピングボール盤 湖東製作所 KI-1200